Speciaal

alv


algemene leveringsvoorwaarden.


Artikel 1.       toepasselijkheid

1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen, reparaties en overeenkomsten van  muddler.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.


1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk of per e-mail worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2.      aanbiedingen/overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen van muddler.nl zijn vrijblijvend en muddler.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door  muddler.nl.  Muddler.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  muddler.nl dit mee binnen tien  werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3.      prijzen en betalingen

3.1   De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.2   Betalingen geschieden uitsluitend onder vooruitbetaling.

Artikel 4.      levering

4.1  De door  muddler.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.


4.2  De levering van de producten geschiedt na het voldaan hebben van de betaling hiervoor en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u

Artikel 5.    eigendomsvoorbehoud

5.1  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan muddler.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6.     reclames en aansprakelijkheid

6.1  U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u muddler.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.


6.2  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  muddler.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen acht werkdagen na aflevering aan  muddler.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7.     garantie

7.1  Indien muddler.nl producten aan de afnemer levert, is muddler.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop muddler.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen  zeven dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor consumenten geldt een termijn van dertig dagen. Reclamaties welke door  muddler.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door  muddler.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 8.     bestellingen/communicatie

8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en muddler.nl dan wel tussen  muddler.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en  muddler.nl, is muddler.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van muddler.nl.

Artikel 9.     overmacht

9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  muddler.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat  muddler.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan  muddler.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.